Dni Kultury Studenckiej Neptunalia to jedne z największych juwenaliów na Pomorzu – co roku biorą w nich udział tysiące osób.

Spośród imprez neptunaliowych największym zainteresowaniem cieszą się koncerty plenerowe z udziałem gwiazd polskiej sceny muzycznej.
Studenci uczestniczą też licznie w pokazach filmów, zawodach sportowych i imprezach organizowanych w popularnych trójmiejskich klubach.

Głównym organizatorem Neptunaliów jest Parlament Studentów Uniwersytetu Gdańskiego,
ale w organizację imprezy włączyły się między innymi wydziałowe rady samorządu studenckiego UG,
Akademicki Związek Sportowy UG, Studium Wychowania Fizycznego i Sportu UG oraz Rada Doktorantów UG.

Tegoroczne Neptunalia potrwają do początku czerwca. Koncerty plenerowe odbędą się 2 i 3 czerwca.Program Neptunalia 2017 - Koncerty plenerowe

Program neptunalia 2017


Kampus Oliwa UG - obok Biblioteki Głównej
Wita Stwosza 53, 80-308 Gdańsk

UWAGA

Wszystkie osoby zainteresowane akredytacją zapraszamy do przesyłania maili na adres rekkr@ug.edu.pl. W treści maila powinna znaleźć się informacja o reprezentowanej redakcji, oraz imię i nazwisko. Termin zgłaszania akredytacji upływa dnia 25 maja 2017. Ilość akredytacji jest ograniczona.

Regulamin imprezy Neptunalia 2017

Kampus Oliwa UG

2, 3 czerwca 2017

1. Uczestnicy mają prawo wstępu na teren imprezy:

2. Uczestnicy mogą przebywać na terenie imprezy do jej zakończenia, a następnie bez zbędnej zwłoki muszą opuścić miejsce imprezy.

3. Prawo wstępu na imprezę mają osoby:

4. Posiadacz biletu jest uprawniony do jednorazowego wejścia na teren Imprezy. W przypadku opuszczenia terenu w trakcie trwania imprezy bilet nie upoważnia do ponownego wejścia.

5. Nie będą wpuszczane na imprezę lub zostaną z niej usunięte osoby, które odmawiają poddania się czynności sprawdzenia uprawnień do przebywania na imprezie, legitymowania lub nie posiadają dokumentów umożliwiających ustalenie tożsamości.

6. Na teren imprezy mają zakaz wstępu osoby będące pod wpływem środków odurzających i wskazujących na nadmierne spożycie alkoholu.

7. Na teren imprezy nie będą wpuszczane osoby, które swoim zachowaniem stwarzają potencjalne zagrożenie dla porządku publicznego.

8. Osoby obecne na imprezie maja obowiązek zachowywać się w sposób niezagrażający bezpieczeństwu innych osób oraz przestrzegać regulaminu imprezy.

9. Na terenie imprezy obowiązuje całkowity zakaz palenia wyrobów tytoniowych i papierosów elektronicznych.

10. Na teren imprezy obowiązuje zakaz wnoszenia :
a) aparatów fotograficznych, sprzętu nagrywającego audio-video itp.
b) broni, materiałów pirotechnicznych np. takich jak petardy, zimne ognie, race, pochodnie itp.
c) opakowań szklanych, blaszanych, z tworzyw sztucznych itp.
d) przedmiotów mogących zagrozić życiu lub zdrowiu ludzkiemu np. takich jak kije baseballowe, rurki metalowe, noże, parasole z ostrym zakończeniem, itp.
e) alkoholu, środków odurzających
f) rowerów i innych pojazdów
g) innych przedmiotów uznanych przez ochronę za niebezpieczne

11. Organizator zastrzega sobie prawo przeglądania odzieży i przenoszonego bagażu osób wchodzących na teren imprezy w przypadkach określonych przepisami prawa. Osoby które odmówią poddania się tej czynności nie będą wpuszczane na teren imprezy.

12. Organizator nie prowadzi depozytu przedmiotów, których wnoszenie i posiadanie w trakcie imprezy jest zabronione.

13. Zabrania się wprowadzania psów i innych zwierząt na teren imprezy.

14. Zabrania się niszczenia wszelkich obiektów i mienia a także samowolnego przemieszczania urządzeń i mienia znajdującego się na terenie imprezy.

15. Osoby znajdujące się na imprezie, które będą się dopuszczać zakłócania porządku, stwarzać zagrożenie dla innych uczestników imprezy lub które wniosą wbrew zakazowi przedmioty zakazane albo nie będą przestrzegać regulaminu będą natychmiast usunięte z imprezy.

16. Osobom, którym odmówiono wstępu na imprezę lub osobom usuniętym z terenu imprezy zgodnie z niniejszym regulaminem lub Ustawą z uwagi na ich naruszenie nie przysługuje prawo zwrotu należności za bilet.

17. Uczestnicy imprezy mają dostęp do określonych stref zgodnie z zasadami określonymi przez organizatora.

18. Zabronione jest tarasowanie i zastawianie wyjść i dróg ewakuacyjnych, dróg dojazdowych dla służb ratowniczych oraz hydrantów i innych urządzeń niezbędnych w przypadku prowadzenia akcji ratowniczej lub gaśniczej.

19. Zabrania się prowadzenia bez autoryzacji organizatora jakiejkolwiek działalności handlowej lub innej zarobkowej, a także działalności reklamowej oraz promocyjnej na terenie imprezy.

20. Każdy uczestnik imprezy zobowiązany jest do zapoznania się z regulaminem imprezy.

21. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za mienie pozostawione na terenie imprezy.

22. Uczestnicy imprezy zobowiązani są do stosowania się do zaleceń służb porządkowych.

23. Organizator, wykonując postanowienia niniejszego regulaminu, działa poprzez pracowników ochrony koncesjonowanej firmy stanowiących służbę porządkową organizatora imprezy, której zostaną powierzone obowiązki zapewnienia bezpieczeństwa i porządku podczas imprezy.

24. Organizator utrwala przebieg imprezy dla celów dokumentacji oraz promocji lub reklamy imprezy i imprez w przyszłych latach, organizatora oraz sponsorów. Wizerunek osób przebywających na terenie imprezy może zostać utrwalony, a następnie rozpowszechniany dla celów dokumentacyjnych, sprawozdawczych, reklamowych oraz promocyjnych.

25. Osoby przebywające na terenie imprezy mogą być narażone na ciągłe przebywanie w strefie dźwięków, mogących spowodować uszkodzenie słuchu. Na szczególne niebezpieczeństwo narażone są kobiety w ciąży. Organizator nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za powstałe ewentualne uszkodzenia słuchu i/lub utratę zdrowia.

26. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie imprezy. W przypadku odwołania koncertu któregokolwiek z artystów organizator nie zwraca kosztu wstępu na imprezę.

27. Ostateczna interpretacja regulaminu należy wyłącznie do organizatora.

Regulamin obiektu

1. Prawo wstępu na teren obiektu mają osoby posiadające: a) ważną legitymacje studencką lub doktorancką b) ważny bilet wstępu c) identyfikatory wydane przez organizatora imprezy

2. Na teren obiektu nie będą wpuszczane lub zostaną z niego usunięte osoby, które odmawiają poddania się czynności sprawdzenia uprawnień do przebywania na terenie obiektu, legitymowania lub nie posiadają dokumentów umożliwiających ustalenie tożsamości.

3. Na teren obiektu mają zakaz wstępu osoby będące pod wpływem środków odurzających i wskazujących na nadmierne spożycie alkoholu.

4. Na teren obiektu nie będą wpuszczane osoby, które swoim zachowaniem stwarzają potencjalne zagrożenie dla porządku publicznego.

5. Osoby obecne na terenie obiektu maja obowiązek zachowywać się w sposób niezagrażający bezpieczeństwu innych osób oraz przestrzegać regulaminu obiektu.

6. Na terenie obiektu obowiązuje całkowity zakaz palenia wyrobów tytoniowych i papierosów elektronicznych.

7. Na teren obiektu obowiązuje zakaz wnoszenia : a) aparatów fotograficznych, sprzętu nagrywającego audio-video itp. b) broni, materiałów pirotechnicznych np. takich jak petardy, zimne ognie, race, pochodnie itp. c) opakowań szklanych, blaszanych, z tworzyw sztucznych itp. d) przedmiotów mogących zagrozić życiu lub zdrowiu ludzkiemu np. takich jak kije baseballowe, rurki metalowe, noże, parasole, itp. e) alkoholu, środków odurzających f) rowerów i innych pojazdów g) innych przedmiotów uznanych przez ochronę za niebezpieczne

8. Organizator zastrzega sobie prawo przeglądania odzieży i przenoszonego bagażu osób wchodzących na teren obiektu w przypadkach określonych przepisami prawa. Osoby które odmówią poddania się tej czynności nie będą wpuszczane na teren obiektu.

9. Zabrania się wprowadzania zwierząt na teren obiektu.

10. Zabrania się niszczenia wszelkich przedmiotów i mienia a także samowolnego przemieszczania urządzeń i mienia znajdującego się na terenie obiektu.

11. Osoby znajdujące się na terenie obiektu, które będą się dopuszczać zakłócania porządku, stwarzać zagrożenie dla innych osób przebywających terenie obiektu lub które wniosą wbrew zakazowi przedmioty zakazane albo nie będą przestrzegać regulaminu będą natychmiast usunięte z terenu obiektu.

12. Osoby przebywające na terenie obiektu mają dostęp do określonych stref zgodnie z zasadami określonymi przez organizatora.

13. Zabronione jest tarasowanie i zastawianie wyjść i dróg ewakuacyjnych, dróg dojazdowych dla służb ratowniczych oraz hydrantów i innych urządzeń niezbędnych w przypadku prowadzenia akcji ratowniczej lub gaśniczej.

14. Zabrania się prowadzenia bez autoryzacji organizatora jakiejkolwiek działalności handlowej lub innej zarobkowej, a także działalności reklamowej ,promocyjnej oraz o charakterze politycznym na terenie obiektu.

15. Osoby przebywające na terenie obiektu zobowiązane są do stosowania się do zaleceń służb porządkowych.

© Wszelkie prawa zastrzeżone - Neptunalia 2017